ACTION SYNERGY SA

Action Synergy S.A. (Гърция) е координатор на проекта EAPPREN. Това е организация за приложения в сферата на научноизследователската и развойната дейност в областта на ИКТ, която е активно включена в разработването на образователни технологии, методологии за обучение и разработването на курсове за електронно обучение. Action Synergy SA разполага с дългогодишен опит в управлението и координацията на европейски проекти от създаването си през 1987 г. Тя има значителен опит в работата по популяризирането на ученето чрез работа, тъй като е създадена като партньорство за обучение на университетите (UETP) за  насърчаване на ученето чрез работа за учащи и завършили студенти. Тя е член на Европейския алианс за чиракуване. Основните области на експертиза на Action Synergy включват: - Насърчаване на ученето чрез работа, Разработване на мрежи между заинтересованите страни, Разработване на методологии за обучение, Разработване на образователни технологии, Разработване на курсове и модули за електронно обучение и дистанционно обучение, разпространение и валоризация на европейски проекти , Анализ на нуждите от обучение, разработване на професионални профили и списъци с умения и компетенции, развитие на синергии на местно, национално и транснационално равнище.

Федерация на промишлеността на Пелопонес и Западна Гърция

Федерацията на промишлеността на Пелопонес и Западна Гърция, създадена през 1918 г., представлява почти цялата производствена дейност в географския район  (с членове над 230 производствени дружества), е една от петте регионални федерации на страната .

По-голямата част от членовете на Федерацията, според техния икономически размер и заетост, са класифицирани като МСП.

Работата на Федерацията се състои от многобройни дейности, между които са  проучването, изследването и популяризирането на  предприемаческата инициатива, културата на развитие на духа на солидарност между предприятията, сътрудничеството с публичните власти и организациите  за укрепване на социалния диалог, участие в национални и международни комитети, съвещания, изложения и събития, чрез които се изпълняват икономически цели, както и разрастване на инициативи, които имат за цел и допринасят за насърчаване на общите интереси на местната и регионалната икономика.

 

Eurosuccess Consulting

Eurosuccess Consulting (Кипър), чрез динамичен екип от млади учени, предлага пълен пакет услуги, посрещащ нуждите на съвременните кипърски предприятия, особено по въпроси като иновации и технологии. EUROSUCCESS идентифицира  необходимостта от създаване на връзки между кипърската икономика и по-широкия европейски пазар и отдава голямо значение на използването на потенциала, създаден от присъединяването на Кипър към Европейския съюз.

Днес EUROSUCCESS предлага разнообразни услуги на обществеността, както и на частния сектор в Кипър. Също така започна активно да участва в международни схеми чрез добре изградена мрежа от партньори в чужбина, основавайки се на интензивния си изминал опит.

EUROSUCCESS има за цел непрекъснато подобряване на предлаганите от него услуги, както и развитието на екипа, което ще даде възможност да подобри своя научен потенциал.

EUROSUCCESS понастоящем участва в 16 програми за обучение през целия живот и ERASMUS + - по един от тях като координатор, както е  и един от оценителите на кипърските национални и норвежки фондове, насочени към НПО.

В допълнение, Eurosuccess Consulting е член на: Международния търговски съвет, Европейската асоциация за образование на затворите (EPEA), Европейската мрежа за политики за ключови умения в училищното образование (KeyCoNet Network), Кипърската търговско-промишлена палата, Федерацията на индустриалците (OEB) и Търговско-промишлена палата в Никозия (NCCI).

Философията на Eurosuccess Consulting е обхваната от следните четири принципа: Изпълнение, преглед, усъвършенстване, редизайн. Чрез този подход Eurosuccess се стреми към непрекъснато подобряване на своите консултантски и развойни дейности. За тази цел организацията е сертифицирана със Системата за качество ISO 9001: 2008, която редовно проверява и преглежда нейната дейност..

Търговско-промишлена палата- Лимасол

Търговско-промишлена палата- Лимасол  е създадена в настоящата си форма през 1962 г. и представлява първото съгласувано усилие на бизнес- общността в Лимасол да има една организация, която да защитава интересите и да насърчава икономическото развитие на област Лимасол.

Още от самото начало Търговско-промишлена палата- Лимасол играе водеща роля в икономическия живот на Лимасол, като работи като група за натиск за реализиране на жизнено важни икономически проекти или като развива конкретни инициативи в тази посока.

От началото на 60-те години на ХХ век Палатата играе ролята на инструмент в преследването на проекти, които са от съществено значение за икономическото и социалното развитие на Лимасол. Такива проекти са развитието на  промишлените имоти в  Лимасол, пристанището Лимасол, което до този момент е най-голямото по рода си в Кипър, язовир Куририс, яхтеното пристанище и Кипърския технологичен университет.

Освен това, в началото на 60-те години на миналия век беше създадена и внедрена идеята за фестивала на виното, който е свързан със съвременната история на Лимасол като събитие от търговски, туристически и културен интерес.

През годините Палатата на Лимасол продължава да бъде в челните редици на инициативите, насочени към оптимално икономическо развитие на града. В този контекст  тя подпомага изграждането на  пътните проекти, Технопарка, както и  поредица от туристически инфраструктурни проекти като конферентния център, казиното и др.

Основни цели

Основните цели на Търговско-промишлена палата- Лимасол  са следните:

  • Да защитава и насърчава интересите на своите членове в контекста на цялостното икономическо развитие на Лимасол
  • Да насърчава икономическата активност за икономическото и социалното развитие на Лимасол и да улеснява откриването на нови бизнес възможности за своите членове.

• Да допринесе за процеса на вземане на решения на Кипърската търговско-промишлена палата при подпомагане  формулирането на политиката на правителството.

Словенската търговско-промишлена палата

Словенската търговско-промишлена палата /СТПП/  предоставя основни услуги на предприятията, работещи в Словения, и е идеалният местен партньор за чуждестранни инвеститори. СТПП е основана преди повече от 160 години и сега има 7000 фирми-членки от всякакъв мащаб и от всички региони. Тя е нестопанска, неправителствена, независима бизнес организация, представляваща интересите на своите  членове и е най-влиятелната бизнес асоциация на Словения. СТПП обединява  24 браншови асоциации, представляващи всички сектори на словенската икономика. СТПП  поддържа мрежа от 13 регионални камари.

СТПП има статута на представителна работодателска организация  и по този начин е партньор на правителството при подготовката на законодателство и политически стратегии. СТПП е член на много държавни органи, управителни съвети и комитети, като ги подкрепя с ноу-хау и експертиза.

СТПП е организация на социалните партньори, която е подписала повече от 20 колективни трудови договора, споразумения за минимално заплащане и социални споразумения. СТПП е член на Икономическия и социален съвет в Словения.

СТПП  предоставя на своите членове подкрепата на повече от 100 експерти и специалисти в широк кръг от сектори в Словения, от търговията и промишлеността до туризма и услугите.

Като член на Европейската асоциация на търговските и индустриалните камари (Eurochambres), Международната търговска камара (ICC), както и на други международни асоциации и организации, СТПП е част от обширна международна мрежа с безброй контакти.

СТПП участва в редица национални и международни проекти, свързани с научноизследователска и развойна дейност, бизнес и предприемачество, интернационализация, социални въпроси (равни възможности, социален диалог), както и обучение и образование.

За чуждестранните инвеститори в Словения СТПП може да предложи бизнес информация, консултантски услуги, управление на събития и достъп до иновативни групи на Словения, потенциални проекти и възможности за трансфер на технологии. СТПП е съставила обширна база данни за бизнес сектора в Словения и поддържа актуални анализи за икономическите тенденции, както и за възможностите за финансиране чрез програми на ЕС и други; Цялата тази информация е на разположение на членовете.

СТПП също така подпомага фирмите  с посредничество и лицензи, разрешителни и други важни документи и редовно организира работни срещи, събития в мрежа, срещи с държавни служители и семинари по конкретни въпроси от интерес за бизнеса.

Една специална услуга, осигурена от СТПП, е достъпът до собствени конферентни съоръжения,в които могат да се настанят до 600 участника, а екипът на СТПП  организира всякакъв вид събития. СТПП разполага и с напълно оборудвани офиси за отдаване под наем.

СТПП работи усилено за подобряване на бизнес сектора в Словения и за създаване на повече възможности, които ще привлекат преки чуждестранни инвестиции, особено в дейности с висока добавена стойност. Тя ще продължи да служи като партньор на  словенските компании.

Северна търговска камара - Полша

Северна търговска камара е независима организация, създадена да защитава и представлява интересите на  предприемачите. Създадена  през 1997 г. в Шчечин по инициатива на 60 компании. От създаването си поддържа редовни контакти с повече от 150 организации с подобен бизнес профил, работещи на територията на Полша и Европа. Динамичното развитие и привличането  на нови членове  я превръщат в  най-голямата търговска камара в Полша. В момента тя обединява близо 1500 компании.

 В териториалния обхват на Северна търговска камара влизат  пет града: Свиноунице, Косалин, Валц, Мишлиборц и Чозчие.

Целта на ежедневните усилия на служителите в Северната търговска камара е да създават условия за развитие и модернизация на икономическия живот, да подкрепят инициативите на членовете и да насърчават развитието на междурегионални и международни икономически отношения.

Камарата предоставя на своите членове  широк спектър от безплатни и субсидирани обучения, консултации, туризъм и бизнес пътувания, редовни събития и социална интеграция. Тя също така изпълнява редица проекти на ЕС, засягащи икономическото развитие на целия регион.

Северна търговска камара има реално въздействие върху бизнеса, не само в Западна Померания, но и в цяла Полша. Нейните представители  съветват властите и институциите по въпроси, свързани с развитието на  бизнес средата, отчитайки мнението на браншовите камари, клъстери и индустриални комитети при подготовка на законодателството .

Генерална университетска фондация - Гранада

Основната цел на Генерална университетска фондация - Гранада , създадена през 1989 г., е  да насърчи създаването на постоянни канали за връзка между Университета в Гранада и всички заинтересовани среди в социалното и икономическото развитие на региона.

Фондацията  е юридическо лице, специализирано в проектирането, организацията и разработването на обучителни дейности за завършили и следдипломни студенти. Фондацията също така насърчава стратегии, насочени към насърчаване на ученето през целия живот между професионалисти, фирми и организации.

Освен това Фондацията разработва регионални, национални и транснационални проекти, насочени към насърчаване на интеграцията на безработните на пазара на труда, особено на завършилите висше образование, както и насърчаването на самостоятелната заетост и предприемачество.

В областта на иновациите, Фондацията подкрепя създаването на нови предприятия  и предлага технологични консултации на фирми и изследователи за разработването на проекти в областта на научноизследователската и развойната дейност.

Някои основни данни за Фондацията:

 Повече от 25 години обучителна дейност.

 Организирани са повече от 2500 обучителни дейности.

 Повече от 137 000 студенти.

 Участие в обученията на студенти от 50 националности

 Повече от 70 компании за съвместна работа за реализацията различни проекти.

 Повече от 15 транснационални проекта през последните пет години в сътрудничество с повече от 30 признати европейски публични и частни институции

Търговско-промишлена палата – Добрич

Търговско-промишлена палата – Добрич   е автономна неправителствена организация, създадена за подпомагане на местните предприемачески дейности и за засилване на регионалното икономическо развитие и просперитет. Основните цели на палатата са насърчаване на международната търговия и инвестиции. Тя е надежден представител на местните членове на национално и международно ниво.

Понастоящем има около 200 членове на палатата - частни и публични дружества в региона на  Област Добрич.

 

Търговско-промишлена палата - Добрич предлага на своите членове и външни клиенти цялостно портфолио от консултантски и информационни услуги, включващи: вписвания в търговския регистър, сертификация на официална документация, информация за инвестиции, възможности за финансиране и партньорство, достъп до международни бази данни, пълен пакет от бизнес услуги за мисии на фирми, международни панаири и фирмени презентации, квалификационни семинари и курсове, бизнес планиране, пазарни проучвания, специфични договори с чуждестранни компании, законодателни, счетоводни консултации, преводи и правни услуги. Създаден върху основите на бившия Евро Инфо център, през 2008 г. палатата в Добрич стана регионален възел в рамките на по-голямата информационна и консултантска мрежа за предприятия, създадена от Европейската комисия - Enterprise Europe Network. В рамките на тази мрежа Палатата  предоставя услуги за иновативно развитие, бизнес сътрудничество и участие в национални и международни програми в Североизточния район за планиране.

 

Сред 200-те членове на Палатата  са: електрически строителни фирми за поддръжка и ремонт, производители на строителни материали, технологичен колеж, инженерингови и строителни фирми, производители на селскостопанска техника и машини, земеделски производители и др. Палатата подкрепя иновациите и научните изследвания в тези компании чрез предоставяне на безплатни съвети за своите членове, както и при включването на бази данни за бизнес сътрудничество. Палатата се включи в проекти за насърчаване на иновациите в региона, като INNOCOOP, който има за цел да обучи хората в региона с иновативни методи за сътрудничество чрез интернет. Тя също така е партньор в проекта ЕВРО Добруджа, който има за цел да организира услуги за подпомагане и осъществяване на бизнес иновации чрез предлагане на интегрирани бизнес услуги.

EFVET

European Forum on Vocational Education & Training (EFVET) is a unique European-wide professional association which has been created by and for providers of technical and vocational education and training (TVET) in all European countries.
Its mission is to promote quality and innovation in Technical and Vocational Education and Training throughout Europe and to develop collaboration, mutual co-operation and sharing of good practice. EFVET also give colleges a platform of influence in European TVET policy and provide a transnational framework to support all co-operative actions aimed at enhancing and improving technical and vocational education and training.

EfVET has a key role in representing its members and contributing to EC policy debate on behalf of the VET sector EfVET is involved in the process of Lifelong Learning via EUCIS (European Civil Society Platform for Lifelong Learning)

Латвийска търговско-промишлена палата

Латвийската търговско-промишлена палата (ЛТПП) е доброволна, неправителствена организация, която обединява различни видове предприятия - микро, малки и средни предприятия, както и големи компании от всички региони и икономически сектори на Латвия. С представители на отделни дружества, асоциации на бизнеса, както и градски бизнес клубове и други бизнес съюзи, ЛТПП стана най-голямата политически независима организация с повече от 1500 членове.  Различни са причините, поради които предприятията избират да станат част от ЛТПП - ЛТПП представлява интересите на предприемачите в правителствените институции на държавно и регионално ниво, както и предлага широк списък от услуги, което гарантира развитието на успешна бизнес-среда в Латвия. Като цяло ЛТПП работи в следните области: 1) Бизнес среда, 2) Лобиране, 3) Конкурентоспособност, 4) Експорт и 5) Арбитраж. ЛТПП  е  представител на латвийските предприятия повече от 80 години.

ЛТПП има 7 регионални отдела, които се намират в най-големите регионални градове на Латвия. Регионалните отдели активно работят във всички области, като предоставят услуги на тези предприятия, които се намират  далеч от столицата.

Най-силната част от ЛТПП се основава на пълноправното й членство в международните търговски и индустриални камери - Асоциацията на европейските търговски и индустриални камари (EUROCHAMBRES), както и Международната търговска камара (ICC). ЛТПП е член на асоциацията Hanse-Parlament.