ACTION SYNERGY SA

Action Synergy S.A. (Grecja) jest koordynatorem projektu EAPPREN. Jest to organizacja zajmująca się technologiami informacyjnych i komunikacyjnych oraz badaniami i rozwojem (ICT oraz R&D), organizowaniem szkoleń i aplikacji opartych na wiedzy, która aktywnie uczestniczy w rozwoju technologii edukacyjnych, metodologii szkoleń i rozwijaniu szkoleń e-learningowych. Action Synergy SA posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami europejskimi od chwili powstania w 1987 r. Posiada duże doświadczenie w pracy na rzecz wspierania uczenia się przez całe życie - zostało założona jako University Enterprise Training Partnership (UETP), mając na celu przede wszystkim promocję nauczania opartego na pracy dla studentów i absolwentów szkół wyższych. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Praktyk Zawodowych. Główne obszary specjalizacji Action Synergy SA to: - Promocja nauczania opartego na doświadczeniu, Rozwój sieci interesariuszy, Rozwój metod nauczania, Rozwój technologii edukacyjnych, Rozwój kursów i modułów e-learningu i kształcenia na odległość, rozpowszechnianie i waloryzowanie projektów europejskich , analiza potrzeb szkoleniowych, rozwój profili zawodowych oraz listy umiejętności i kompetencji, rozwój synergii na szczeblu lokalnym, krajowym i ponadnarodowym.

Federation of Industries of Peloponnese and Western Greece

Federacja Przemysłu Peloponezu i Zachodniej Grecji została założona w 1918 roku i reprezentuje praktycznie całą działalność produkcyjną na swoim obszarze geograficznym (z udziałem ponad 230 firm produkcyjnych), jest jedną z pięciu (5) Federacji Regionalnych kraju.
Większość członków Federacji, bazując na wielkości i zatrudnieniu, klasyfikuje się jako MŚP.

Działalność Federacji zawiera różnorodne aktywności, takie jak studia, badania i promocja podmiotów inicjatywy przedsiębiorczej, rozwój kultury ducha solidarności między przedsiębiorstwami, współpraca z władzami publicznymi i organizacjami pracowniczymi umacniająca dialog społeczny, uczestnictwo w komitetach krajowych i międzynarodowych, w radach, targach i eventach, realizując cele gospodarcze a także wzrost inicjatyw przyczyniających się do promowania ogólnych interesów lokalnej i regionalnej gospodarki.

Eurosuccess Consulting

Eurosuccess Consulting (Cypr), dzięki dynamicznemu zespołowi młodych naukowców dostarcza kompleksowy pakiet usług odpowiadających na potrzeby nowoczesnych przedsiębiorstw z Cypru, zwłaszcza w takich kwestiach jak innowacje i technologia. EUROSUCCESS od początku swojej działalności wskazał na potrzebę nawiązania więzi między gospodarką cypryjską a szerzej pojętym rynkiem europejskim i kładł duży nacisk na wykorzystanie potencjałów powstałych w wyniku przystąpienia Cypru do Unii Europejskiej.
Dzisiaj EUROSUCCESS oferuje szereg usług zarówno dla sektora publicznego, jak i dla sektora prywatnego na Cyprze. Firma zaczęła też aktywnie uczestniczyć w programach międzynarodowych, poprzez ugruntowaną sieć partnerów za granicą, opierając się na bogatych doświadczeniach swojego założyciela.

EUROSUCCESS ma na celu stałą poprawę oferowanych usług, a także rozwój zespołu, który będzie okazją do wzmocnienia wiedzy naukowej.

Eurosuccess jest obecnie zaangażowany w 16 programów Uczenie się przez całe życie" oraz ERASMUS+, również jako koordynator, a także jest jedenym z asesorów ds. cypryjskich organizacji pozarządowych oraz Funduszy Norweskich, kierowanych do sektora NGO.

Ponadto Eurosuccess Consulting jest członkiem: International Trade Council, European Prison Education Association (EPEA), European Policy Network on Key Competences in School Education (KeyCoNet Network), Cyprus Chamber of Commerce and Industry (CCCI), Cyprus Employers and Industrialists Federation (OEB) and Nicosia Chamber of Commerce and Industry (NCCI).

Filozofia Eurosuccess Consulting obejmuje następujące cztery zasady: Działanie, Kontrola, Udoskonalanie, Przeprojektowanie. Dzięki temu podejściu Eurosuccess dąży do ciągłego doskonalenia działań doradczych i rozwojowych. W tym celu organizacja posiada certyfikat Systemu Jakości ISO 9001: 2008, który regularnie kontroluje i sprawdza system.

Limassol Chamber of Commerce

The Limassol Chamber of Commerce & Industry (Izba Handlowo - Przemysłowa z Limassol) powstała w obecnej formie w 1962 roku i stanowiła pierwszy wspólny wysiłek społeczności biznesowej w Limassol, w celu stworzenia jednej organizacji promujących rozwój gospodarczy obszaru Limassol.
Od chwili powstania Limassol Chamber of Commerce & Industry odegrała wiodącą rolę w życiu gospodarczym regionu Limassol, działając jako grupa lobbująca w kierunku realizacji ważnych projektów gospodarczych oraz poprzez samodzielne opracowanie konkretnych inicjatyw.

Począwszy od wczesnych lat sześćdziesiątych Izba odegrała zasadniczą rolę w dążeniu do projektów mających zasadnicze znaczenie dla rozwoju gospodarczego i społecznego regionu Limassol. Należały do nich Limassol Industrial Estates, port Limassol, który do dnia dzisiejszego jest największym tego typu na Cyprze, Tamy Kourris, Marina oraz Cypryjski Uniwersytet Technologiczny.

Limassol Chamber of Commerce & Industry we wczesnych latach 60 była pomysłodawcą i wykonawcą Festiwalu Wina, który na stałe wpisał się w nowoczesną historię Limassol jako wydarzenie o charakterze komercyjnym, turystycznym i kulturalnym.

Z biegiem lat Izba pozostawała w czołówce inicjatyw zmierzających do osiągnięcia optymalnego rozwoju gospodarczego regionu Limassol. W tym kontekście wyraziła duże zainteresowanie, m.in. projektami drogowymi, parkiem technologicznym oraz szeregiem projektów dotyczących infrastruktury turystycznej, takich jak centrum konferencyjne, kasyna i inne.

Podstawowe cele

Podstawowe cele Limassol Chamber of Commerce and Industry to:

• Wspieranie i promowanie interesów swoich członków, w kontekście ogólnego rozwoju gospodarczego regionu Limassol

• Promowanie aktywności gospodarczej w kontekście przyczyniania się do rozwoju gospodarczego i społecznego regionu Limassol i ułatwiania otwarcia nowych możliwości biznesowych dla jej członków.

• Przyczynianie się do procesu decyzyjnego Cypryjskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, które ma głos konsultacyjny w formułowaniu polityki rządowej.

Slovenia Chamber of Commerce

Izba Handlowa i Przemysłu Słowenii (The Chamber of Commerce and Industry of Slovenia - CCIS) świadczy podstawowe usługi dla przedsiębiorstw działających w Słowenii i jest idealnym partnerem lokalnym dla zagranicznych inwestorów. CCIS powstało ponad 160 lat temu i obecnie liczy 7 000 firm członkowskich wszystkich rozmiarów i wszystkich regionów. Jest to niezależna, pozarządowa organizacja biznesowa non-profit, reprezentująca interesy swoich członków jako najbardziej wpływowe stowarzyszenie biznesowe w Słowenii. CCIS łączy 24 stowarzyszenia branżowe reprezentujące wszystkie sektory Słoweńskiej Gospodarki. CCIS prowadzi sieć 13 izb regionalnych.
CCIS ma status reprezentatywnej Izby Handlowej, a zatem jest partnerem rządu w przygotowywaniu przepisów i strategii politycznych. CCIS jest członkiem licznych organów rządowych, radców i komisji, wspierając ich wiedzę i wiedzę.

CCIS jest organizacją partnerów społecznych i stroną-sygnatariuszem ponad 20 zbiorowych układów pracy, umów o minimalnych wynagrodzeniach i umowach społecznych. CCIS jest członkiem Rady Społeczno-Gospodarczej w Słowenii.

CCIS może świadczyć swoim członkom wsparcie ponad 100 ekspertów i specjalistów z szerokiego wachlarza sektorów w Słowenii, od handlu i przemysłu po turystykę i usługi.

Jako członek Eurochambres (Europejskiego Stowarzyszenia Izb Przemysłowo-Handlowych), Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC), a także innych międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji, CCIS jest częścią rozległej sieci międzynarodowej z niezliczoną liczbą kontaktów.

CCIS angażuje się w liczne krajowe i międzynarodowe projekty związane z badaniami i rozwojem, biznesem i przedsiębiorczością, internacjonalizacją, kwestiami społecznymi (równe szanse, dialog społeczny, ...), jak również szkolenie i edukację.

Dla zagranicznych inwestorów w Słowenii CCIS może oferować informacje biznesowe, usługi konsultingowe, zarządzanie wydarzeniami oraz dostęp do innowacyjnych grup w Słowenii, potencjalnych projektów i możliwości transferu technologii. CCIS opracował obszerną bazę danych dotyczącą sektora przedsiębiorstw w Słowenii i utrzymuje aktualne analizy trendów gospodarczych oraz możliwości finansowania dzięki unijnym i innym programom finansowym; wszystkie te informacje są dostępne dla członków Izby.

CCIS pomaga również firmom w zakresie mediacją i licencji, zezwoleniami i innymi ważnymi dokumentami, a także regularnie organizuje warsztaty, spotkania sieciowe, spotkania z urzędnikami państwowymi oraz seminaria poświęcone szczególnym kwestiom interesującym sektor biznesu.

Specjalną usługą CCIS jest zapewnienie dostępu do własnych pomieszczeń konferencyjnych, które mogą pomieścić do 600 uczestników, a zespół ds. Imprez CCIS może organizować wszelkiego rodzaju wydarzenia. CCIS dysponuje również w pełni wyposażonymi biurami do wynajęcia.

CCIS pracuje nad tym, aby rozwijać sektor biznesu w Słowenii i tworzyć większe możliwości, które przyciągną bezpośrednie inwestycje zagraniczne, szczególnie o wysokiej wartości dodanej.

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie

Północna Izba Gospodarcza jest niezależną organizacją utworzoną w celu ochrony i reprezentowania interesów stowarzyszonych przedsiębiorców. Została założona w 1997 roku w Szczecinie z inicjatywy 60 przedsiębiorców. Od samego początku prowadzi regularne kontakty z ponad 150 organizacjami o podobnym profilu działalności, działających na terenie Polski i Europy. Dynamiczny rozwój i pozyskanie nowych członków Izby sprawiło, że Północna Izba Gospodarcza jest największą regionalną izbą w Polsce. Obecnie skupia blisko 1500 firm.
Izba systematyczne poszerza terytorialny zakresu działalności, posiadając obecnie oddziały w pięciu miastach: Świnoujściu, Koszalinie, Wałczu, Myśliborzu i Choszcznie.

Celem codziennych starań pracowników Izby jest stworzenie warunków do rozwoju i modernizacji życia gospodarczego, wspieranie inicjatyw członków i promowanie rozwoju międzyregionalnych i międzynarodowych stosunków gospodarczych.

Izba oferuje stowarzyszonym przedsiębiorcom szeroką gamę usług: darmowych i dotowanych szkoleń, konsultingu, podróży biznesowych i turystycznych, regularnych imprez i integracji członków. Realizuje również wiele projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, mających wpływ na rozwój gospodarczy całego regionu.

Północna Izba Gospodarcza Północnej ma rzeczywisty wpływ na działalność, nie tylko na Pomorzu Zachodnim, ale w całej Polsce. Jej przedstawiciele często występują w roli ekspertów, doradzając władzom i instytucjom otoczenia biznesu. Członkowie Izby podejmują wiele własnych inicjatyw, powołując komitety branżowe i klastry przedsiębiorców.

Fundación General Universidad de Granada Empresa

Fundacja Uniwersytetu w Grenadzie (Fundación General Universidad de Granada Empresa) jest instytucją non-profit, utworzoną w 1989 roku w celu promowania ustanowienia stałych kanałów łączności pomiędzy Uniwersytetem w Granadzie a jego najbliższym otoczeniem społeczno-ekonomicznym.
Fundación General Universidad de Granada Empresa jest podmiotem specjalizującym się w projektowaniu, organizowaniu i rozwijaniu działań szkoleniowych dla absolwentów i studentów. Fundacja promuje także strategie ukierunkowane na promowanie uczenia się przez całe życie pomiędzy profesjonalistami, firmami i organizacjami otoczenia biznesu.

Ponadto Fundacja rozwija projekty regionalne, krajowe i ponadnarodowe, których celem jest zachęcanie do integracji bezrobotnych na rynku pracy, w szczególności absolwentów szkół wyższych, a także promocja samozatrudnienia i przedsiębiorczości.

W dziedzinie innowacji Fundacja wspiera tworzenie spin-off i start-upów oraz oferuje doradztwo technologiczne dla firm i naukowców w celu opracowania projektów R + D + I.

Wybrane dane Fundación General Universidad de Granada Empresa:

Ponad 25 lat zaangażowania w szkolenia.

Zorganizowano ponad 2.500 działań szkoleniowych.

Ponad 137 000 studentów.

Ponad 50 narodowości wśród naszych studentów.

Ponad 70 firm współpracujących.

Ponad 15 projektów ponadnarodowych w ciągu ostatnich pięciu lat we współpracy z ponad 30 uznanymi europejskimi instytucjami publicznymi i prywatnymi.

Dobrich Chamber of Commerce and Industry

Izba Przemysłowo-Handlowa w Dobricz (Bułgaria) jest autonomiczną organizacją pozarządową, mającą na celu wspieranie lokalnych przedsięwzięć gospodarczych i wzmacniających regionalny rozwój gospodarczy. Główne cele Izby to promocja międzynarodowego handlu i inwestycji, a także służenie jako wiarygodny przedstawiciel lokalnych członków na szczeblu krajowym i międzynarodowym.
Obecnie Izba zrzesza około 200 członków, zarówno prywatnych jak i publicznych firm z regionu miasta Dobricz.The Chamber of Commerce and Industry - Dobrich oferuje swoim członkom i zewnętrznym interesariuszom kompleksowe portfolio usług konsultingowych i informacyjnych, w tym: wpisy do rejestru handlowego, certyfikaty urzędowe, informacje o inwestycjach, finansowanie i możliwości partnerstwa, dostęp do międzynarodowych baz danych, pełen pakiet usług biznesowych dla misji międzynarodowych, targi międzynarodowe i prezentacje firm, seminaria i kursy kwalifikacyjne, planowanie biznesowe, badania rynku, specjalne umowy z zagranicznymi firmami, konsultacje księgowe (na poziomie krajowym i europejskim), tłumaczenia i konsultacje prawne. Powstała na bazie dawnego centrum EuroInfo, w 2008 r. Izba stała się węzłem regionalnym w ramach większej sieci informacji i konsultacji dla przedsiębiorstw utworzonych przez Komisję Europejską - Enterprise Europe Network. W ramach tej sieci Izba świadczy usługi w zakresie innowacyjnego rozwoju, współpracy biznesowej i uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych programach w regionie północno-wschodnim.200 członków izby zawiera przedsiębiorstwa z branży energetycznej, materiałów budowlanych, technologicznej, inżynieryjno - budowlanej, sprzętu rolniczego, producentów rolnych i innych. Izba wspiera innowacje i badania w tych firmach, udzielając bezpłatnych porad swoim członkom oraz włączając ich do bazy danych współpracy biznesowej. Izba była zaangażowana w projekty promujące innowacje w regionie, takie jak INNOCOOP, którego celem jest szkolenie w regionie regionalnych innowacyjnych metod współpracy za pośrednictwem Internetu. Był także partnerem projektu EURO Dobrudja, który miał na celu organizowanie usług wsparcia i wdrażanie innowacji biznesowych, oferując zintegrowane usługi biznesowe.

EFVET

Europejskie Forum Edukacji i Szkolenia Zawodowego (European Forum on Vocational Education & Training - EFVET) jest specyficznym europejskim stowarzyszeniem zawodowym, które zostało stworzone poprzez i dla instytucji edukacji technicznej i kształcenia zawodowego (TVET) we wszystkich krajach europejskich.
Misją stowarzyszenia jest promowanie jakości i innowacji w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie oraz rozwijanie wzajemnej współpracy i wymiany dobrych praktyk. EFVET oferuje również platformę wpływów w europejskiej polityce w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz zapewnia ramy ponadnarodowe wspierające wszystkie działania kooperacyjne mające na celu poprawę i ulepszanie kształcenia i szkolenia zawodowego.EfVET odgrywa kluczową rolę w reprezentowaniu swoich członków uczestnicząc w debacie na temat polityki UE w imieniu sektora kształcenia i szkolenia zawodowego. EfVET uczestniczy w procesie uczenia się przez całe życie poprzez EUCIS (European Civil Society Platform for Lifelong Learning - Europejska Platforma Społeczeństwa Obywatelskiego na rzecz Uczenia się przez Całe Życie)

Łotewska Izba Handlowa

Łotewska Izba Przemysłow - Handlowa (Latvian Chamber of Commerce and Industry - LCCI) jest organizacją dobrowolną, pozarządową, która łączy różne typy przedsiębiorstw - mikro, małe i średnie ze wszystkich regionów i sektorów gospodarki Łotwy. Reprezentując poszczególne firmy, stowarzyszenia branżowe, kluby biznesowe i inne związki przedsiębiorców, Izba stała się największą, niezależną politycznie organizacją z udziałem ponad 1500 członków. Istnieją różne powody, dla których przedsiębiorstwa decydują się dołączyć do Izby - LCCI reprezentuje interesy przedsiębiorców w instytucjach rządowych na poziomie zarówno krajowym jak i regionalnym, a także oferuje szeroki zakres usług, co zapewnia doskonałą bazę do rozwoju otoczenia biznesowego na Łotwie. Izba działa w następujących obszarach: 1) Otoczenie biznesowe, 2) Lobbing, 3) Konkurencyjność, 4) Eksport i 5) Arbitraż. LCCI już od ponad 80 lat jest głosem i przedstawicielem łotewskich przedsiębiorstw.
LCCI ma 7 oddziałów regionalnych, zlokalizowanych w największych miastach Łotwy. Oddziały regionalne aktywnie działają we wszystkich obszarach LCCI, świadcząc usługi dla lokalnych przedsiębiorstw.

Najmocniejsza część LCCI oparta jest na pełnoprawnym członkostwie w międzynarodowej sieci izb handlowych i przemysłowych - Stowarzyszenia Europejskich Izb Handlowych i Przemysłu (European Chambers of Commerce and Industry - EUROCHAMBRES) oraz Międzynarodowej Izby Handlowej (International Chamber of Commerce - ICC). LCCI jest również członkiem stowarzyszenia Hanse-Parlament.