Стъпки за постигане на целите на проект „EAPREN”:

- Подбор на 30 добри практики в областта на ученето чрез работа и подкрепата, която оказват посредническите организации. Първоначално ще бъде проведено проучване и на базата на специфични критерии, ще бъдат идентифицирани и анализирани успешни практики от цяла Европа.

- Определяне на нуждите от обучение: ще бъде проведено проучване, при което ще се идентифицират нуждите от обучение както в посредническите организации партньори, така и за всички онези, които ще извлекат ползи от проекта.

- Разработване на учебното съдържание: то ще бъде оригинално, новаторско и подходящо за онлайн обучение, ще се базира на дефинираните през предходния етап нужди и ще бъде преведено на всички езици на партньорството.

- Адаптиране на платформа за електронно обучение: тя ще улесни организирането на курсовете и тяхната ефективност.

- Организиране на обучение за обучители: на този етап от проекта, всеки партньор от посредническа организация ще придобие умения за обучител и ще предаде своите знания, както на своите колеги, така и на външни организации.

- Организиране на курсове за обучение за персонала на посредническите организации. На базата на разработените материали, ще се проведат курсове на обучение за служителите във всички партньорски организации, но също така и централизирани – на европейско равнище.

- Прилагане на новопридобитите знания. Това е един много важен етап от проекта и ще се изразява в подкрепа на ученето чрез работа и съдействие на МСП чрез семинари и контакти.