Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου EAPPREN, θα πραγματοποιηθούν τα εξής: 

 

- Προσδιορισμός 30 βέλτιστων πρακτικών. Οι βέλτιστες πρακτικές πρόκειται να συνδεθούν με την οργάνωση των μαθητειών και την υποστήριξη που θα παρέχουν οι ενδιάμεσοι οργανισμοί. Ως αρχική ερευνητική δραστηριότητα, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, οι εταίροι θα εντοπίσουν και θα αναλύσουν επιτυχημένα παραδείγματα από όλη την Ευρώπη.

- Ο εντοπισμός των αναγκών κατάρτισης.  Το έργο πρόκειται να εντοπίσει τόσο τις εσωτερικές ανάγκες κατάρτισης των ενδιάμεσων οργανισμών που συμμετέχουν στο έργο, όσο και των ενδιάμεσων οργανισμών που δεν συμμετέχουν στο έργο, αλλά επωφελούνται από τα αποτελέσματά του. Ο εντοπισμός των αναγκών κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί μέσω δευτερογενούς έρευνας και έρευνας πεδίου.

- Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού περιεχομένου.  Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο που πρόκειται να αναπτυχθεί θα είναι πρωτότυπο, καινοτόμο, κατάλληλο για διαδικτυακή χρήση και μετάφραση στις γλώσσες όλων των εταίρων. Η ανάπτυξη του βασίζεται στον εντοπισμό των αναγκών κατάρτισης.

- Προσαρμογή μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης. Προκειμένου να διευκολυνθεί η οργάνωση των μαθημάτων και για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης θα προσαρμοστεί για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της ομάδας στόχου και για να διευκολύνει την παρακολούθηση των ηλεκτρονικών μαθημάτων.

- Οργάνωση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών. Μέσω αυτής της δραστηριότητας του έργου, κάθε εταίρος που είναι ενδιάμεσος οργανισμός πρόκειται να αποκτήσει έναν έμπειρο και εκπαιδευμένο εκπαιδευτή που θα είναι σε θέση να μεταδώσει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του τόσο εντός του οργανισμού του, όσο και σε άλλους οργανισμούς.

- Διοργάνωση μαθημάτων κατάρτισης για το προσωπικό των ενδιάμεσων οργανισμών. Με βάση το εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτυχθεί, θα οργανωθούν μαθήματα κατάρτισης για την ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων του προσωπικού που εργάζεται σε ενδιάμεσους οργανισμούς. Όλοι οι εταίροι οργανισμοί πρόκειται να οργανώσουν μαθήματα κατάρτισης για να αναπτύξουν τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους, αλλά θα οργανωθούν και μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης «κεντρικά» (σε Ευρωπαϊκό επίπεδο) προκειμένου να ωφεληθούν και οι ενδιάμεσοι οργανισμοί σε όλη την Ευρώπη.   

- Πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν. Δεδομένου ότι η πρακτική εφαρμογή των δεξιοτήτων και των γνώσεων που αποκτήθηκαν αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέρος της διαδικασίας κατάρτισης, το έργο έχει προβλέψει μια φάση όπου το εκπαιδευμένο προσωπικό θα πρέπει να εφαρμόσει πρακτικά τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσω της συνεχούς παρακολούθησης και υποστήριξης των μαθητειών και της ενεργού προώθησης της συνεργίας με τις ΜΜΕ μέσω σεμιναρίων και επαφών.