Aby osiągnąć cele projektu EAPPREN, podjęte zostaną następujące działania:


- Identyfikacja 30 najlepszych przykładów (best practices). Te przykłady będą związane z organizowaniem praktyk zawodowych ze wsparciem instytucji pośredniczących. W procesie badawczym, bazując na przyjętych kryteriach, partnerzy projektu zidentyfikują i przeanalizują dobre przykłady z Europy.- Identyfikacja potrzeb szkoleniowych.

Zostaną zidentyfikowane wewnętrzne potrzeby szkoleniowe instytucji pośredniczących biorących udział w projekcie, a także organizacji, które w projekcie nie uczestniczą, ale będą korzystać z jego rezultatów. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych będzie prowadzona za pomocą technik badań wtórnych i pierwotnych.

- Opracowanie szkolenia.

Zamierzamy przygotować treści szkoleniowe, które będą oryginalne, innowacyjne, opracowane na podstawie rzeczywistych potrzeb, odpowiednie do wykorzystania w internecie i przetłumaczone na języki wszystkich partnerów projektu.- Dostosowanie platformy e-learningowej. Aby ułatwić organizację kursów i uczynić je bardziej skutecznymi, zostanie wykorzystana platforma e-learningowa w celu dotarcia do grupy docelowej .

- Organizacja szkoleń dla trenerów. Każdy partner w projekcie, który jest organizacją pośredniczącą, podejmie współpracę z doświadczonym i wyszkolonym trenerem, który będzie w stanie przekazywać swoją wiedzę i umiejętności zarówno wewnątrz swojej organizacji, jak i dla organizacji zewnętrznych.- Organizacja szkoleń dla personelu organizacji pośredniczących. Na podstawie opracowanego materiału szkoleniowego organizowane będą kursy szkoleniowe w celu rozwijania wiedzy i umiejętności personelu organizacji pośredniczących. Wszystkie organizacje partnerskie będą organizować kursy szkoleniowe, aby rozwijać własne umiejętności, ale kursy e-learningowe będą również organizowane centralnie (na szczeblu europejskim), aby mogły z nich korzystać organizacje pośredniczące w całej Europie.- Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy. Praktyczna realizacja nabytej wiedzy i umiejętności jest bardzo ważną częścią procesu szkoleniowego. Przeszkolony personel podejmie praktyczne wdrażanie wiedzy i umiejętności przez: wspieranie praktyk zawodowych i aktywnie promowanie współpracy z MŚP poprzez seminaria i bezpośrednie kontakty.