Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού ιδρύθηκε το 1962 και αποτέλεσε την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια του επιχειρηματικού κόσμου της Λεμεσού για τη δημιουργία ενός οργανισμού που να προασπίζει τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του και να προωθεί την οικονομική ανάπτυξη της πόλης και επαρχίας Λεμεσού.

Από τη δημιουργία του, στα πρώτα στάδια της δεκαετίας του 1960, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού έχει διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικονομική ζωή της πόλης και επαρχίας με ενέργειες, παραστάσεις και πρωτοβουλίες με σκοπό την πραγματοποίηση έργων ζωτικής σημασίας για τη Λεμεσό.

Το Επιμελητήριο έχει εργαστεί για να καταστούν πραγματικότητα έργα μείζονος σημασίας, όπως για παράδειγμα οι βιομηχανικές περιοχές, το νέο λιμάνι, ο υδατοφράκτης του Κούρρη, η μαρίνα, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο και άλλα.

Ήταν επίσης το Επιμελητήριο Λεμεσού που από τις αρχές του 1960, συνέλαβε και υλοποίησε την ιδέα για τη διοργάνωση της Γιορτής του Κρασιού η οποία έχει ταυτιστεί με την σύγχρονη ιστορία της Λεμεσού ως μια εκδήλωση εμπορικού, τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Με το πέρασμα των χρόνων το Επιμελητήριο συνεχίζει να είναι ο πρωτεργάτης σε θέματα που αφορούν την υλοποίηση σημαντικών έργων στη Λεμεσό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχει εκδηλώσει ενεργό ενδιαφέρον και αναπτύξει πρωτοβουλίες μεταξύ άλλων για οδικά έργα, για το Τεχνολογικό Πάρκο, καθώς επίσης για μια σειρά έργα τουριστικής υποδομής, όπως το συνεδριακό κέντρο το καζίνο και άλλα.

Οι κυριότεροι στόχοι του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού είναι οι ακόλουθοι:

- Να στηρίζει και να προωθεί τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των μελών του, στο πλαίσιο της ευρύτερης οικονομικής ανάπτυξης της Λεμεσού.

- Να προωθεί οικονομική δραστηριότητα που να συνεισφέρει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Λεμεσού και να δημιουργεί νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τα μέλη του.

- Να συνεισφέρει στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, το οποίο έχει σημαντικό συμβουλευτικό ρόλο στο καθορισμό της Κυβερνητικής πολιτικής.