- Ενημέρωση σχετικά με τα οφέλη της μαθητείας για μια εταιρεία

- Ανάπτυξη των ικανοτήτων των ενδιάμεσων οργανισμών για την υποστήριξη της μαθητείας

- Ανάπτυξη των ικανοτήτων των ΜΜΕ  στην διοργάνωση περιόδων πρακτικής άσκησης ή μαθητειών

Το έργο θα αναπτύξει επίσης ένα εργαλείο αντιστοίχισης που θα διευκολύνει τις ΜΜΕ στην επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου και τη γενική παρακολούθηση της μαθητείας. Το προσωπικό των ενδιάμεσων οργανισμών που πρόκειται να εκπαιδευτεί θα εφαρμόσει ουσιαστικά τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσω: της διοργάνωσης σεμιναρίων σχετικά με τη μαθητεία με ΜΜΕ, διοργάνωσης διαδικτυακών μαθημάτων για μέντορες/προσωπικό ΜΜΕ, παροχής υποστήριξης της μαθητείας σε συνεχή βάση, οργάνωσης πιλοτικής εφαρμογής του εργαλείου αντιστοίχισης.