Η Action Synergy S.A. (Ελλάδα) είναι ο συντονιστής του έργου EAPPREN. Είναι ένας οργανισμός τεχνολογιών πληροφορικής, έρευνας και ανάπτυξης και εφαρμογών εκπαίδευσης και γνώσης, ο οποίος είναι ενεργά εμπλεκόμενος στην ανάπτυξη τεχνολογιών και μεθοδολογιών εκπαίδευσης όπως επίσης και μαθημάτων βασισμένων στην τεχνολογία και το διαδίκτυο.
Η Action Synergy S.A. έχει μακρά πείρα στη διαχείριση και στο συντονισμό Ευρωπαϊκών Έργων που ξεκινά από την ίδρυση της το 1987. Μετά την ένταξη της σαν University Enterprise Training Partnership (UETP), έχει αποκτήσει πείρα και στην προώθηση της εργασιακής μάθησης για φοιτητές και αποφοίτους και είναι μέλος της European Alliance for Apprenticeships.

Οι κύριοι τομείς της Action Synergy S.A. είναι: Προώθηση της εργασιακής μάθησης, Ανάπτυξη δικτύων μεταξύ ενδιαφερόμενων προσώπων και οργανισμών, Ανάπτυξη μεθοδολογιών μάθησης, Ανάπτυξη τεχνολογιών εκπαίδευσης, Ανάπτυξη μαθημάτων και πλατφορμών e-learning και εκπαίδευσης εξ αποστάσεως, Προώθηση ευρωπαϊκών έργων, Ανάλυση αναγκών μάθησης, Ανάπτυξη επαγγελματικών προφίλ και λιστών ικανοτήτων, Ανάπτυξη συνεργιών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.