Η Eurosuccess Consulting (Κύπρος), μέσω μιας δυναμικής ομάδας νεαρών επιστημόνων παρέχει ένα συνολικό πακέτο υπηρεσιών που απευθύνεται στις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων στη Κύπρο, ειδικά σε θέματα Καινοτομίας και Τεχνολογίας.
Η Eurosuccess έχει εντοπίσει από την αρχή, την ανάγκη της δημιουργίας συνδέσμων μεταξύ της Κυπριακής Οικονομίας και της Ευρωπαϊκής αγοράς και έχει δώσει έμφαση στην εκμετάλλευση των προοπτικών που δημιουργήθηκαν μετά και την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Eurosuccess σήμερα προσφέρει μια ποικιλία υπηρεσιών στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα στη Κύπρο. Έχει επίσης ξεκινήσει να συμμετέχει ενεργά σε διεθνή σχέδια μέσω ενός καλού διεθνούς δικτύου, βασισμένο στην έντονη πείρα του Ιδρυτή της.

Η Eurosuccess στοχεύει στην συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της όπως επίσης και του προσωπικού της για την βελτίωση του επιστημονικού τομέα της.

Η Eurosuccess, στο παρόν στάδιο, εμπλέκεται σε περισσότερα από 35 έργα των Προγραμμάτων Δια βίου μάθησης, Erasmus + και Justice σε τρία από αυτά ως συντονιστής. Επίσης είναι ένας από τους αξιολογητές για την Κυπριακή Εθνική Υπηρεσία και τα Νορβηγικά Ταμεία, που προορίζονται για ΜΚΟ.

Η Eurosuccess επίσης είναι μέλος: International International Trade Council, European Prison Education Association (EPEA), European Policy Network on Key Competences in School Education (KeyCoNet Network), Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (OEB) και Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕ Λευκωσίας).

Η φιλοσοφία της Eurosuccess Consulting αποτελείται από τις τέσσερις ακόλουθες αρχές: Εκτέλεση, Αναθεώρηση, Βελτίωση, Επανασχεδιασμός. Με αυτή την προσέγγιση, η Eurosuccess στοχεύει στην συνεχή βελτίωση των συμβουλευτικών δράσεων της και δράσεων ανάπτυξης της. Γι’ αυτό τον λόγο, ο οργανισμός έχει πιστοποιηθεί με τα Σύστημα Ποιότητας ISO 9001:2008, το οποίο επιθεωρείται και αναθεωρείται συχνά.

Επίσης, η Eurosuccess Consulting, έχει πιστοποιηθεί ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ) από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), η οποία είναι η σχετική δημόσια αρχή σε θέματα κατάρτισης και εκπαίδευσης.