Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο – Ντόμπριτς είναι ένας αυτόνομος μη-κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε για να ενισχύσει την τοπική οικονομία και τις τοπικές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι κυριότεροι στόχοι Επιμελητηρίου είναι η ενίσχυση των επενδύσεων και το διεθνές εμπόριο. Το Επιμελητήριο είναι επίσης αξιόπιστος εκπρόσωπος των 200 μελών του σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο - Ντόμπριτς προσφέρει στα μέλη του και στους εξωτερικούς πελάτες του ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών συμβουλευτικής και πληροφόρησης, όπως: εγγραφές στο εμπορικό μητρώο, πιστοποίηση επίσημων εγγράφων, πληροφορίες για επενδύσεις, ευκαιρίες χρηματοδότησης και εταιρικής σχέσης, πρόσβαση σε διεθνείς βάσεις δεδομένων, πακέτα επιχειρηματικών υπηρεσιών για εταιρικές αποστολές, διεθνείς εκθέσεις και εταιρικές παρουσιάσεις, σεμινάρια και μαθήματα επιμόρφωσης, επιχειρηματικό σχεδιασμό, έρευνα αγοράς, ειδικές συμβάσεις με ξένες εταιρείες, νομικές & οικονομικές/λογιστικές συμβουλές (σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο), μεταφράσεις κλπ. Ιδρύθηκε στα θεμέλια του πρώην EuroInfo Center, το 2008 και έκτοτε ανήκει στο ευρύτερο δίκτυο πληροφόρησης και συμβουλευτικής για επιχειρήσεις - το Enterprise Europe Network που ιδρύθηκες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πλαίσιο του δικτύου αυτού, το Επιμελητήριο παρέχει υπηρεσίες σχετικά με την καινοτόμο ανάπτυξη, την επιχειρηματική συνεργασία και τη συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή προγράμματα στην Βορειοανατολική Ευρώπη.