Οι ομάδες στόχου του έργου περιλαμβάνουν:
- Ενδιάμεσους οργανισμούς
- ΜΜΕ
- Οργανισμούς Επαγγελματικής Κατάρτισης